welcome to xlongwei.com

欢迎大家一起学习、交流、分享


QQ:9167702333 邮箱:admin@xlongwei.com

nginx状态统计模块 ngx_http_reqstat_module


分类 Java   关键字 分享   标签 linux   nginx   发布 hongwei  1443148642511
注意 转载须保留原文链接,译文链接,作者译者等信息。  
ngx_http_reqstat_module支持统计nginx的访问状态信息。

配置保存状态信息的变量空间
# vi /etc/nginx/nginx.conf
req_status_zone server "$host" 1M;
req_status server;

配置访问入口
# vi /etc/nginx/conf.d/s.conf
location /status {
req_status_show on;
}

访问http://s.xlongwei.com/status
cms.xlongwei.com,3166,3843,2,6,2,4,0,0,0,65,3,65,3
nexus.xlongwei.com,4880,4954,3,9,3,1,5,0,0,254,3,254,3
jtrac.xlongwei.com,2203,3301,1,4,3,1,0,0,0,163,4,163,4
tool.xlongwei.com,683,5381,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0
www.xlongwei.com,25158,103054,10,25,14,11,0,0,0,71,10,68,10
bbs.xlongwei.com,15336,109491,50,50,10,39,1,0,0,8477,49,8329,49
s.xlongwei.com,26508,22491,  4,  51, 49, 0,  2,  0,0,0,0,0,0
host , in , out ,conn,req,2XX,4XX,5XX,